Dietrichsteinský palác > Výstavy > Numismatické oddělení Historického muzea MZM

Numismatické oddělení Historického muzea MZM

5. 5. - 4. 6. 2017

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 125 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.


I když počátky samostatného Numismatického oddělení můžeme datovat od roku 1939, historie jeho sbírek sahá až k samotným počátkům Františkova muzea. Nejstarší záznam v numismatickém inventáři je z roku 1816 a první seznam sbírky byl pořízen v roce 1824.

V současné době je Numismatické oddělení jedním ze dvou odborných specializovaných pracovišť v České republice, zaměřených speciálně na peněžní historii a spravující druhou největší sbírku platidel. Sbírky, čítající téměř 250 000 položek z celého světa, jsou tvořeny primárně numismatickým materiálem, který zahrnuje období od 7. stol. př. n. l. až do současnosti. Základem sbírky je materiál moravské provenience, jejíž součástí jsou i hromadné mincovní nálezy z historického území Moravy.

Návštěvníci tak zhlédnou širokou paletu historických předmětů – od ukázek řeckých, římských a keltských ražeb Antiky až po medaile, jež jsou vrcholem barokního medailérského umění.

   


Počátky numismatické sbírky sahají až k samotným počátkům vzniku Františkova muzea. Nejstarší záznam v numismatickém inventáři je z roku 1816 a první seznam sbírky byl pořízen v roce 1824 jejím prvním kustodem Eduardem Steiner-Pfungenem. V letech 1827-1832 byl kustodem prof. František Diebl, který vypracoval první speciální inventář numismatické sbírky. Pro její další rozvoj jsou významná léta 1836-1864, kdy sbírku spravoval kustod prof. Albín Heinrich (1785-1864) a jeho nástupce Mořic Vilém Trapp (1825-1895). M. V. Trapp, který spravoval sbírku do roku 1895, začal věnovat velkou pozornost hromadným mincovním nálezům. K důležité změně došlo v roce 1900, kdy se z muzea stalo zemské muzeum a bylo možno sbírku rozšiřovat nákupem materiálu velkého významu. V této době byly rovněž získány darem velké numismatické sbírky vzniklé v období druhé poloviny 19. století a byly systematicky sbírány moravské ražby. Sbírka se rozrostla o několik desítek tisíc kusů v období spojeném s kustodem Alfrédem Palliardim (1896-1924). V této době byla do muzea zakoupena numismatická sbírka městského děkana Ambrože Poye, sbírka Zemského archivu a velká sbírka vrchního vyškovského zvěrolékaře Floriána Koudelky, která kromě jeho vlastní sbírky obsahovala rovněž sbírky zemského archiváře Vincence Brandla a Ct. Helceleta. Z dalších velkých sbírek, které v této době muzeum získalo, můžeme jmenovat sbírku vyšehradského kanovníka Bedřicha hraběte Sylva Tarouccy, Františka Bočka, sbírku knížete Liechtensteina, Hanischovu sbírku nebo sbírku majitele dolů Greiszingera. V letech 1924-1939 sbírku spravoval tehdejší první ředitel Moravského zemského muzea dr. Jaroslav Helfert a nejvýznamnější akvizicí v této době bylo získání sbírky A. Skutezského. V roce 1939 se numismatika poprvé osamostatnila a přednostou oddělení se stal dr. Karel Černohorský, který přispěl k reorganizaci sbírky a zasloužil se o založení a uspořádání archivu. V této době také Moravské zemské muzeum získalo jednu z největších sbírek na Moravě – sbírku prof. Josefa Riegra, která obsahovala přes 17 000 mincí. V roce 1942 byl dr. K. Černohorský úředně pensionován a oddělení bylo uzavřeno. Po válce bylo místo přednosty numismatického oddělení obsazeno dr. Františkem Křížkem, ale po jeho odchodu z muzea již v roce 1948 bylo oddělení opět uzavřeno až do roku 1953, kdy se jeho vedoucím stal dr. Jiří Sejbal. Za jeho vedení byla sbírka podstatně rozšířena o nálezový materiál a systematicky uspořádána podle měnových období. V letech 1990-1991 působil krátce ve vedení numismatického oddělení doc. Tomáš Krejčík, 1991-2010 dr. Jan Šmerda a od roku 2010 dr. Dagmar Grossmannová.

Numismatické oddělení Historického muzea MZM je v současné době jedním ze dvou odborných specializovaných pracovišť zaměřených speciálně na peněžní historii a spravuje druhou největší sbírku platidel v České republice. Sbírky tvoří z největší části numismatický materiál, který zahrnuje období od 7. stol. př. n. l. až do současnosti, s celosvětovým zaměřením. Základem sbírky je materiál z území Moravy, a to zejména mince (systematická sbírka moravských mincí a hromadné a jednotlivé nálezy z Moravy), rovněž i drobná plastika (medaile, plakety, žetony, svátostky a historické odznaky). Další část sbírky představuje systematická kolekce platidel i ostatního numismatického materiálu dokumentující světový vývoj dějin peněz a medailí od počátků až do současnosti. Součástí je i fond papírových platidel a cenných papírů, faleristický a sfragistický materiál a doprovodný materiál související s historií peněz (mincovní truhlice, mincovní váhy, spořitelní knížky, peněženky). Sbírka patří v evropském měřítku mezi velmi kvalitní s velmi vysokou úrovní a je stále doplňována o nové přírůstky.

Ve výstavě je prezentován výběr unikátních a velmi vzácných mincí a medailí, které jsou pouze malou ukázkou z velkého množství sbírkových předmětů Numismatického oddělení čítající téměř 250 000 kusů. Vystavené exponáty patří k jedinečným ražbám z širokého časového období – od nejstarších antických ražeb z období 5. stol. př. n. l. až po zlatou medaili z r. 1929. Antický svět zde prezentují ukázky řeckých, římských a keltských ražeb, které patří k nejstarším mincím ve sbírce, přičemž některé z nich jsou velmi vzácné moravské nálezy. Renesanční medailérské umění zde prezentují medaile věhlasných autorů (např. Antonio Abondio, K. Füssel nebo Leoni Leone), vystaveny jsou i vzácné tolarové a dukátové ražby císařů Ferdinanda II. a Ferdinanda III. ražené v brněnské mincovně. Významné mincovnictví olomouckých biskupů je prezentováno nejen vzácnými zlatými a stříbrnými ražbami, ale rovněž medailemi, které představují vrchol barokního medailérského umění.  Pro návštěvníky budou jistě poutavé hromadné mincovní nálezy: velký poklad obsahující 937 pražských grošů z první poloviny 15. století z Kostelan na Kroměřížsku nebo poklad zlatých mincí z Kobližné ulice v Brně z počátku 15. století.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz